Brändid

Meie kauplused

Meie kauplused

Farmfit OÜ Tallinn, Estonia, Elektri 1. Ainult eelneval kokkuleppel müüjaga! info@farfit.ee

LEPINGU JÕUSTUMINE: Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks, kui ostja on saatnud Farmfit OÜ-le tellimuse ja Farmfit OÜ on talle vastu saatnud tellimuse kinnituse ning ostja on arve tasunud. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-post www.farmfit.ee ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

MÜÜJA ÕIGUS LEPINGUST TAGANEDA

Müüjal on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, kui müüja vastava kauba varud on ammendunud.

RAHA TAGASTAMINE

Müüja tagastab tellijale lepingust taganemise korral kauba eest tasutud hinna viivitamata, hiljemalt aga 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest tellija osundatud pangakontole. 

OMANDIRESERVATSIOON

Kuni täieliku tasumiseni kauba eest on kaup müüja omand.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kõik kliendi isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

Farmfit OÜ vastutab Sinu ees ning Sina vastutad Farmfit OÜ ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

Farmfit OÜ ei vastuta Sulle tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Farmfit OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Farmfit OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Farmfit OÜ ei vastuta toote kadumise või kahjustamise eest, mis on toimunud pärast toote üleandmist vedajale.

Farmfit OÜ vastutab Sinu eest toote müügihinna ulatuses. Farmfit OÜ ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustamine, käibe või kasumi kaotamine.

LÕPPSÄTTED

Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Kokkuleppe mittesaavutamisel on tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.